sketchbook of elephant shit

Dmitry skolzki 4
Dmitry skolzki 6
Dmitry skolzki 8
Dmitry skolzki 1
Dmitry skolzki 2
Dmitry skolzki 3
Dmitry skolzki 11
Dmitry skolzki 9
Dmitry skolzki 10

some sketches