Three portraits

Dmitry skolzki 25 05 17 22 57 04
1
Dmitry skolzki 25 05 17 0 24 02
2
Dmitry skolzki 26 05 17 16 18 51
3

Procreate scetches