9 femines portraits

sketchbook of elephant shit

Dmitry skolzki gb 09
Dmitry skolzki gb 06
Dmitry skolzki gb 01
Dmitry skolzki gb 07
Dmitry skolzki gb 02
Dmitry skolzki gb 08
Dmitry skolzki gb 03
Dmitry skolzki gb 05
Dmitry skolzki gb 04